Dadansoddi  neu    Iaith:

Rhestr o gyfenwau gydag enw Vijay

Gyfenwau Best, enwau diwethaf mwyaf poblogaidd gydag enw Vijay.

Cyfenwau mwyaf cyffredin gydag enw Vijay

Pob cyfenw gydag enw Vijay

Aachaari Abhonkar Achakala Acharya Agarwal Aggarwal Agrawal Akula Alavandi Amaraneni Amrithraj Anabham Anand Ananth Arya Asnawde Asrawat Awasthi Badri Baga Bakde Balaji Bankar Banothu Baraiya Bashyam Battar Beeravelli Bele Bhakte Bhamidipati Bhandari Bharathi Bhaskar Bhatt Bhavsar Bhosale Bhoshle Bhuruk Bingi Biswas Bonagiri Buddepu Burra Byra Chakravarthi Chandal Chandar Chandhok Chandnani Chandra Chandran Chandrasekaran Charulatha Chaudhari Chauhan Chelliah Chevutu Chinna Chopra Choudhary Choursia Dabhi Dahiya Dalvi Darimadugu Deshpande Dhage Dhameliya Dhania Dharmadhikari Dhayal Dhupad Dhuri Dixon Dodiya Dongapure Dulla Durvasula Duvvuri Dwivedi Gaadhe Gadhave Gahlot Ganesh Ganji Garugu Gholap Gohil Gongane Gopineedi Gugnani Gunjan Gupta Gurav Hingorani Hosur Jadhav Jain Jaisinghani Jaiswar Jangam Jayaraman Jena Jha Jhala Jhaveri John Jumani Kadam Kalapgar Kalariya Kallakuri Kanneri Kanoje Karania Kardam Karthick Karthik Katare Kataria Kathula Katta Kaushik Kholia Kiri Kisor Kokate Konduru Konkimalla Kottur Kotturi Kuchaliya Kuckian Kudal Kulkarni Kumar Kumaran Kumarasamy Lohar Lokhande Madhukesh Madupalli Mahalingam Mahar Makwana Malhotra Mali Mallya Mamilla Mangliya Manikandan Margam Matnani Maurya Mehtani Middha Missula Molkapuri More Mudaliyar Mugundan Muthuraj Muthyala Nagayya Nagpure Naidu Nalage Nandi Nandiga Narayan Nargund Narkhede Narzary Navani Nayyar Nigudkar Pál Pagare Pal Pal Singh Palakkal Papneja Parchure Pardeshi Pareek Parekh Parmar Parray Patel Pawar Peddaiahgari Penumala Pickles Pillai Pilli Pooransingh Prajapati Prakash Praroha Prasad Premjani Priya Pulla Punukollu Raghavan Rai Raikar Raj Rajkumar Rajyaguru Ramachandran Raman Rana Rane Ranganna Ranjan Rao Rao Ravi Reddy Rudroju Ruhaan Rupani Sahai Salian Salunkhe Samji Sanghavi Sankeshwar Saraf Savaner Sawane Sehgal Seshadri Setty Sh Shan Shankar Sharma Shekhawat Shembekar Shendkar Shendre Sheth Shetty Shilpiekandula Shinde Shivdasani Shrama Shrotriya Simhan Singh Singhaal Singhal Sista Sivaprakasam Sm Solomon Sonawane Sonty Sonwane Srini Srinivasaraghavan Srungavarapu Subramanyan Suhalka Sukhwal Suralkar Swami Taak Tailor Talluri Talreja Tambe Tandon Tanti Thadani Thogiti Thombre Thota Thunagar Todmal Tonk Tumbur Tungar Umat Upreti Urs Vadodaria Vaishnav Vallabhai Varadha Vasana Vasoya Vemburaj Venkatraman Venugopal Verma Vettri Vijay Vijayakanth Vijayakumar Vijayee Vikky Visapata Vispute Vj Vv Waghmare Waghmode Yadav Yalamanchili Yallapragada Yewale Zalke

Cyfenwau ac enwau pobl sydd ag enw Vijay

Vijay Aachaari Vijay Abhonkar Vijay Achakala Vijay Acharya Vijay Agarwal Vijay Aggarwal Vijay Agrawal Vijay Akula Vijay Alavandi Vijay Amaraneni Vijay Amrithraj Vijay Anabham Vijay Anand Vijay Ananth Vijay Arya Vijay Asnawde Vijay Asrawat Vijay Awasthi Vijay Badri Vijay Baga Vijay Bakde Vijay Balaji Vijay Bankar Vijay Banothu Vijay Baraiya Vijay Bashyam Vijay Battar Vijay Beeravelli Vijay Bele Vijay Bhakte Vijay Bhamidipati Vijay Bhandari Vijay Bharathi Vijay Bhaskar Vijay Bhatt Vijay Bhavsar Vijay Bhosale Vijay Bhoshle Vijay Bhuruk Vijay Bingi Vijay Biswas Vijay Bonagiri Vijay Buddepu Vijay Burra Vijay Byra Vijay Chakravarthi Vijay Chandal Vijay Chandar Vijay Chandhok Vijay Chandnani Vijay Chandra Vijay Chandran Vijay Chandrasekaran Vijay Charulatha Vijay Chaudhari Vijay Chauhan Vijay Chelliah Vijay Chevutu Vijay Chinna Vijay Chopra Vijay Choudhary Vijay Choursia Vijay Dabhi Vijay Dahiya Vijay Dalvi Vijay Darimadugu Vijay Deshpande Vijay Dhage Vijay Dhameliya Vijay Dhania Vijay Dharmadhikari Vijay Dhayal Vijay Dhupad Vijay Dhuri Vijay Dixon Vijay Dodiya Vijay Dongapure Vijay Dulla Vijay Durvasula Vijay Duvvuri Vijay Dwivedi Vijay Gaadhe Vijay Gadhave Vijay Gahlot Vijay Ganesh Vijay Ganji Vijay Garugu Vijay Gholap Vijay Gohil Vijay Gongane Vijay Gopineedi Vijay Gugnani Vijay Gunjan Vijay Gupta Vijay Gurav Vijay Hingorani Vijay Hosur Vijay Jadhav Vijay Jain Vijay Jaisinghani Vijay Jaiswar Vijay Jangam Vijay Jayaraman Vijay Jena Vijay Jha Vijay Jhala Vijay Jhaveri Vijay John Vijay Jumani Vijay Kadam Vijay Kalapgar Vijay Kalariya Vijay Kallakuri Vijay Kanneri Vijay Kanoje Vijay Karania Vijay Kardam Vijay Karthick Vijay Karthik Vijay Katare Vijay Kataria Vijay Kathula Vijay Katta Vijay Kaushik Vijay Kholia Vijay Kiri Vijay Kisor Vijay Kokate Vijay Konduru Vijay Konkimalla Vijay Kottur Vijay Kotturi Vijay Kuchaliya Vijay Kuckian Vijay Kudal Vijay Kulkarni Vijay Kumar Vijay Kumaran Vijay Kumarasamy Vijay Lohar Vijay Lokhande Vijay Madhukesh Vijay Madupalli Vijay Mahalingam Vijay Mahar Vijay Makwana Vijay Malhotra Vijay Mali Vijay Mallya Vijay Mamilla Vijay Mangliya Vijay Manikandan Vijay Margam Vijay Matnani Vijay Maurya Vijay Mehtani Vijay Middha Vijay Missula Vijay Molkapuri Vijay More Vijay Mudaliyar Vijay Mugundan Vijay Muthuraj Vijay Muthyala Vijay Nagayya Vijay Nagpure Vijay Naidu Vijay Nalage Vijay Nandi Vijay Nandiga Vijay Narayan Vijay Nargund Vijay Narkhede Vijay Narzary Vijay Navani Vijay Nayyar Vijay Nigudkar Vijay Pál Vijay Pagare Vijay Pal Vijay Pal Singh Vijay Palakkal Vijay Papneja Vijay Parchure Vijay Pardeshi Vijay Pareek Vijay Parekh Vijay Parmar Vijay Parray Vijay Patel Vijay Pawar Vijay Peddaiahgari Vijay Penumala Vijay Pickles Vijay Pillai Vijay Pilli Vijay Pooransingh Vijay Prajapati Vijay Prakash Vijay Praroha Vijay Prasad Vijay Premjani Vijay Priya Vijay Pulla Vijay Punukollu Vijay Raghavan Vijay Rai Vijay Raikar Vijay Raj Vijay Rajkumar Vijay Rajyaguru Vijay Ramachandran Vijay Raman Vijay Rana Vijay Rane Vijay Ranganna Vijay Ranjan Vijay Rao Vijay Rao Vijay Ravi Vijay Reddy Vijay Rudroju Vijay Ruhaan Vijay Rupani Vijay Sahai Vijay Salian Vijay Salunkhe Vijay Samji Vijay Sanghavi Vijay Sankeshwar Vijay Saraf Vijay Savaner Vijay Sawane Vijay Sehgal Vijay Seshadri Vijay Setty Vijay Sh Vijay Shan Vijay Shankar Vijay Sharma Vijay Shekhawat Vijay Shembekar Vijay Shendkar Vijay Shendre Vijay Sheth Vijay Shetty Vijay Shilpiekandula Vijay Shinde Vijay Shivdasani Vijay Shrama Vijay Shrotriya Vijay Simhan Vijay Singh Vijay Singhaal Vijay Singhal Vijay Sista Vijay Sivaprakasam Vijay Sm Vijay Solomon Vijay Sonawane Vijay Sonty Vijay Sonwane Vijay Srini Vijay Srinivasaraghavan Vijay Srungavarapu Vijay Subramanyan Vijay Suhalka Vijay Sukhwal Vijay Suralkar Vijay Swami Vijay Taak Vijay Tailor Vijay Talluri Vijay Talreja Vijay Tambe Vijay Tandon Vijay Tanti Vijay Thadani Vijay Thogiti Vijay Thombre Vijay Thota Vijay Thunagar Vijay Todmal Vijay Tonk Vijay Tumbur Vijay Tungar Vijay Umat Vijay Upreti Vijay Urs Vijay Vadodaria Vijay Vaishnav Vijay Vallabhai Vijay Varadha Vijay Vasana Vijay Vasoya Vijay Vemburaj Vijay Venkatraman Vijay Venugopal Vijay Verma Vijay Vettri Vijay Vijay Vijay Vijayakanth Vijay Vijayakumar Vijay Vijayee Vijay Vikky Vijay Visapata Vijay Vispute Vijay Vj Vijay Vv Vijay Waghmare Vijay Waghmode Vijay Yadav Vijay Yalamanchili Vijay Yallapragada Vijay Yewale Vijay Zalke

Dadansoddwch eich enw a chyfenw. Mae'n rhad ac am ddim!

neu
Eich enw:
Eich cyfenw:
Cael dadansoddiad

Mwy am enw cyntaf Vijay

Vijay ystyr enw

Beth mae Vijay yn ei olygu? Ystyr enw Vijay.

 

Vijay tarddiad enw cyntaf

O ble ddaeth enw Vijay yn dod? Tarddiad yr enw cyntaf Vijay.

 

Vijay diffiniad enw cyntaf

Mae'r enw cyntaf mewn ieithoedd eraill, amrywiadau sillafu ac ynganu, amrywiadau benywaidd a gwrywaidd o enw cyntaf Vijay.

 

Vijay mewn ieithoedd eraill

Dysgwch sut enw cyntaf Vijay yn cyfateb i enw cyntaf mewn iaith arall mewn gwlad arall.

 

Vijay yn gydnaws â cyfenwau

Vijay cydweddoldeb brawf gyda chyfenwau.

 

Vijay yn gydnaws gydag enwau eraill

Vijay prawf cydnawsedd gydag enwau eraill.

 

Rhestr o gyfenwau gydag enw Vijay

Rhestr o gyfenwau gydag enw Vijay